Umlilo: Inoveli namanqakwana

Author(s):Kabanyane, TN; Mdekazi, N
ISBN: 9780636144651
Subject: Literature
Grade(s): Grade 7
Language: IsiXhosa


Le novelana imalunga nentaba etshayo. Amadoda mabini angaba cimi mlimo afumana imiceli mingeni ekuwucimeni lo mlilo. Amadangatye awayelephuza kulo ntaba athonyalaliswa yi-helikhoptha eyayiqhutywa ngamanye amadoda egalela ikhemikhali. Kulo ntlekelo yokutsha kwale ntaba, izilwanyana zasala zingoodingendawo.
Loading