Spot On Mmetse Kreiti ya 3 Puku ya Morutiši (Includes Free Resource Pack)

Author(s):Maraschin, C
ISBN: 9780796241238
Subject: Mathematics
Grade(s): Grade 3
Language: Sepedi


Spot On ke ya makgonthe!
Khoso yeo e tsebegago Aforika-Borwa, Spot On e na le dilo tšohle tšeo Moithuti a ditlhokago mo bukeng.
Spot On e tlhatloša dipoelo, e na le boipshino bja go ithuta, e na le mabose a go ruta ebile go bonolo go e šomiša.
Puku ya Morutiši ya Spot On ga bjale e tla ka ditlabakelo tšeo di okeditšwego tša Morutiši, go akaretšwa diphousetara tša mebala e lesometshela tša lesene engwe le engwe ya dipalo.
Loading