Spot On Mmetse Kereiti ya 3 Buka ya Titjhere (Includes Free Resource Pack)

Author(s):Maraschin, C
ISBN: 9780796241221
Subject: Mathematics
Grade(s): Grade 3
Language: Sesotho


Spot On e nepile!
Khoso e ratwang haholo Afrika Borwa, Spot On, e na le tsohle tseo moithuti a di hlokang bukeng e le nngwe.
Spot On e ntlafatsa diphetho, e nate sa ho ithuta, e etsa hore ho ruta ho nate se mme e bonolo ho sebediswa.
Buka ya Titjhere ya Spot On jwale e se e tswa le pakete ya mehlodi ya titjhere e nang le mehlodi e e ketsehileng, e nang le diphousetara tse mmala tse bakeng sa thuto e nngwe le e nngwe ya Mmetse.
Loading