Spot On IziBalo Ibanga 3 Isikhokhelo sikaTitshala (Includes Free Resource Pack)

Author(s):Maraschin, C
ISBN: 9780796241207
Subject: Mathematics
Grade(s): Grade 3
Language: IsiXhosa


USpot On ubetha khona!
Esona sifundo saziwayo eMzantsi Afrika, incwadi enguSpot On inayo yonke into efunwa ngumfundi encwadini.
USpot On ukhuthaza iziphumo ezintle, wenza abafundi bakuvuyele abakufundayo, wenza ukufundisa kuvuyise kwaye kulula
ukumsebenzisa.
Isikhokhelo sikatitshala sale ncwadi egama linguSpot On ngoku siza nepakethe yezixhobo zokufundisa katitshala ukongeza kwizixhobo
zikatitshala, konke oko kubandakanya izibhengezo ezimabalabala ezi-16 zesifundo ngasinye sezibalo.
Loading