Spot On Izakhono zobomi Ibanga 1 Incwadi yokusebenzela

Author(s):Bezuidenhout, M; Blues, T; Davis, J; Gordon, M; Latimer, L
ISBN: 9780796239792
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 1
Language: IsiXhosa


Spot On ubetha khona!
Esona sifundo saziwayo eMzantsi Afrika, incwadi enguSpot On inayo yonke into umfundi ayifunayo encwadini.
USpot On ukhuthaza iziphumo ezintle, wenza abafundi bakuvuyele abakufundayo, wenza ukufundisa kuvuyise kwaye kulula ukumsebenzisa.
Isikhokhelo sikatitshala sale ncwadi egama linguSpot On ngoku siza nepakethe yezixhobo zokufundisa katitshala ukongeza kwizixhobo zikatitshala, yesifundo ngasinye sezakhono zobomi, sibandakanya imibongo, iingoma, umsebenzi wezandla kunye nomsebenzi owongezekileyo.
Loading