Spot On Dikgono tsa Botshelo Kereiti 1 Bukatiro ya Moithuti

Author(s):Bezuidenhout, M; Blues, T; Davis, J; Gordon, M; Latimer, L
ISBN: 9780796239778
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 1
Language: Setswana


Spot On se opile kgomo lenaka!
Ke thuto e tlwaelegileng mo Afrika borwa, Spot On ena lo tsotlhe tse moithuti a ditlhokang mo bukeng e le nosi.
Spot On e tlhabolola dipholo, ka idira thuto e natefe, le go ruta go itumedise gonne e dirisega bonolo.
Kaelo ya morutisi ya Spot On e tla le tsotlhe tse morutabana a di tlhokang, e be e oketse tse dingwe jaaka, maboko, dipina, ditako le kitso e ekeditsweng go diriswa mo kitsong ya bophelo.
Loading