Sinothile Ibanga 4 Incwadi Yokufunda

Author(s):Khawula, P; Ngcobo, B; Makhanya, M
ISBN: 9780796244208
Subject: Languages
Grade(s): Grade 4
Language: IsiZulu


• Incwadi yolimi egxile kwigrama
• Incwadi yolimi egxile ekuthuthukiseni ulwazi lwezakhiwo nezimiso zolimi
• Incwadi yolimi ekucijisela ukuhlolwa
• Incwadi yolimi egxile ekufundeni nasekuqondisiseni okufundwayo
Khetha uSinothile, intandokazi yabo bonke othisha.
Loading