Sinothile Ibanga 4 Incwadi Kathisha

Author(s):Hadebe, B; Dlamini, Z; Ntusi, N
ISBN: 9780796243447
Subject: Languages
Grade(s): Grade 4
Language: IsiZulu


• Incwadi yolimi egxile kwigrama
• Incwadi yolimi egxile ekuthuthukiseni ulwazi lwezakhiwo nezimiso zolimi
• Incwadi yolimi ekucijisela ukuhlolwa
• Incwadi yolimi egxile ekufundeni nasekuqondisiseni okufundwayo
Khetha uSinothile, intandokazi yabo bonke othisha.
Loading