Sinothile Ibanga 3 Incwadi Yomfundi

Author(s):Ntusi, N; Hadebe, B; Dlamini, Z
ISBN: 9780796239358
Subject: Languages
Grade(s): Grade 3
Language: IsiZulu


• Incwadi yolimi egxile kwigrama
• Incwadi yolimi egxile ekuthuthukiseni ulwazi lwezakhiwo nezimiso zolimi
• Incwadi yolimi ekucijisela ukuhlolwa
• Incwadi yolimi egxile ekufundeni nasekuqondisiseni okufundwayo
Khetha uSinothile, intandokazi yabo bonke othisha.
Loading