Sibuyela Emasisweni: Inoveli kanye nemisebenzi

Author(s):Mngoma, M
ISBN: 9780636145160
Subject: Literature
Grade(s): Grade 7
Language: IsiNdebele


INoveli le ikhuluma ngobaba ongusomatekisi uMagwabo owatjhiya umkakhe uKhabonina nabe ntazinyana ababili uMsukelwa no Ncema, ngonobangela wokobana yena ufuna umntwana womsana (indlalifa) ozakuthatha koke okungokwake nakangasekho.
Ubaba lo wathandana nesiphalaphala sentombi esingu Nomhlekhabo bewamenza sidisi, wathaba khulu uMagwabo anethemba lokobana isi so sakhe sokuthola indlalifa sifezekile. Ngetjhudu elimbi uNomhlekhabo naye wabusiswa ngomntwana womntazana, latjhabalala ithemba lika Magwabo. Okukarisako kukobana abentazinyana bakhe abatjhiyako bebayikhuthalele khulu ifundo. Yeke! Bafunda bebaqeda ngaphandle kwerhelebho likayise.
Loading