Semihla Ngemihla Emakhono ekuphila Libanga 1 Incwadzi Yemfundzi

Author(s):Dada, F; Francis, V; Gallow, J; Gough, B; Holgate, S; Morrison, K; Street, J
ISBN: 9780636128156 
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 1
Language: SiSwati


Luchungechunge lolwetsembekile lweMihla Ngemihla:
• luhambisana ne-CAPS ngalokuphelele
• luchunyaniswa tingcikitsi tato tonkhe tifundvo
• luhloliwe, lwavivinywa lwabuye lwaveta siciniseko sekutsi lutawusebenta eklasini
• luniketa thishela kuhlela lokulula kwamalanga onkhe kanye nemathulusi ekuhlola.
Usetandleni letifutfumele teMihla Ngemihla!
Loading