Platinum Nasi-ke Isikhethu Igreyidi 5 Incwadi Katitjhere (Includes Photocopiable Workbook)

Author(s):Radebe, KA; Skhosana, E
ISBN: 9780636136335
Subject: IsiNdebele
Grade(s): Grade 5
Language: IsiNdebele


  • Izehlakalo zezinga eliphezulu ze-CAPS kanye nokobana itlolwe batloli ababosolwazi
  • Imifanekiso esezingeni eliphezulu kanye nemisebenzi ukwenza ngcono imiphumela kanye nokukhuthaza abafundi
  • Isekelo elisezingeni eliphezulu likatitjhere ukonga isikhathi nokwenza ukufundisa kube lula
  • Ikhwalithi elisezingeni eliphezulu= ipumelelo!
Loading