Nyana wam! Nyana wam! Inoveli namanqakwana

Author(s):Tamsanqa, WK
ISBN: 9780636072978
Subject: Literature
Grade(s): Grade 12
Language: IsiXhosa


Kwakhona nabu obunye ubuchule bencwadi yesixhosa esuka kusiba lwesandla sika W.K. Tamsanqa, le noveli esibuyisela emva ngembali imalunga nethemba, inzame, intlupheko kunye nempumelelo, kwaye iyakutsala abafundi kwakwiphepha nje lokuqala. Iindlela ezenzekayo zolwazi kunye nembali yexabiso yale noveli yenza ukuba ibenesiseko ekufundeni kubo bonke abafundi kunye nokubalasela kokuzikhethela koncwadi kwizikolo. Olu shicilelo luquka:
• Intshayelelo enolwazi oluthi lunike amanqaku ayakuthi abenomtsalane kubafundi.
• Imizekelo yemibuzo kunye neempendulo ekuncedeni ukuzilungiselela iimviwo.
Loading