KwaXhosa Zibenza Zibutya Ibanga 9 Incwadi Yokufunda

Author(s):Sondlo, H
ISBN: 9780796249401
Subject: Language
Grade(s): Grade 9
Language: IsiXhosa


• Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama
• Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi
• Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo
• Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo
Loading