KwaXhosa Zibenza Zibutya Ibanga 8 Incwadi Yomfundi

Author(s):Mkhulise, N; Zide, T; Kunene, D; Sondlo, H
ISBN: 9780796248619
Subject: Language
Grade(s): Grade 8
Language: IsiXhosa


• Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama
• Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi
• Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo
• Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo
Loading