KwaXhosa Zibenza Zibutya Ibanga 12 Incwadi Yomfundi

Author(s):Mdekazi, N; Kabanyane, N
ISBN: 9780796248299
Subject: Language
Grade(s): Grade 12
Language: IsiXhosa


• Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama
• Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi
• Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo
• Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo
Loading