KwaXhosa Zibenza Zibutya Ibanga 10 Incwadi Yomfundi

Author(s):Kabanyane, N; Mdekazi, N
ISBN: 9780796237224
Subject: Language
Grade(s): Grade 10
Language: IsiXhosa


• Incwadi yolwimi egxininisa kakhulu kwigrama
• Incwadi yolwimi egxininisa ekwakhiweni kwezakhono zolwimi
• Incwadi yolwimi egxininisa nasekuzilungiseleleni uviwo
• Incwadi yolwimi enezicatshulwa zokufundwayo ezongezelelweyo
Loading