Kwasa marhwaqela: Inoveli kanye nemisebenzi

Author(s):Ntuli, LV
ISBN: 9780636145177
Subject: Literature
Grade(s): Grade 8
Language: IsiNdebele


Kwasekubelethweni kwakhe uSenzeni, ipilo yayingathembisi nakancani. Nalokha asakhula abamntazanyana, wabe abogaboga tle. Sengitjho nalokha sele akhulile, imiraro neentjhijilo zazimnamathele senga mikhaza ikhulela ekomeni. Kodwana ngombana wabe asazi akufunako ebuphilweni, wakakarela eenrhuluphelweni zakhe. Ngakelinye ihlangothi, waphenduka umbelethi ebantwaneni bakwabo emva kokuhlongakala kukanina. Ngaleso sikhathi, uyise wasele adliwa ziintaba.
Wabuye waphenduka umfundisi ngesikhathi abotitjhere boke besiyingi banghale umsebenzi. Ngokwenza kwakhe njalo, watjhugulula isikolo esasisemsileni, saba ngesizidosa phambili ngemiphumela yebanga letjhumi. Wabuye wakghona nokutjhugulula abontanga zakhe indlela abaqala ngayo ipilo. Yena nabontanga zakhe, baphenduka iinkhulumi ezikhuthazako esiyingini seenkolo zangekhabo. Babekhamba bafundisa nakezinye iinkolo ngengozi ilutjha elihlangabezana nayo ebuphilweni.
Ngaphasi kobujamo obubudisi lobo, warhuluphela wafunda wabe waba neziqu zokufundisa eziphezulu tle. Lokho kwamenza wagcina sele angene nakezepolotiki. Ngikho lokho-ke okwamenza wagcina sele asesiqongolweni sentaba iMentjieskop e-Union Buildings, eTshwane.
Loading