Kusa Kusihlwa: Inoveli namanqakwana

Author(s):Bongela, KS
ISBN: 9780636072961
Subject: Literature
Grade(s):
Language: IsiXhosa


Ukusukela kwiphepha nje lokuqala, abafundi bakuzibona bebambeke umxhelo befunda lo mdlalo unambithekayo ongafundwa ngumntu wonke. Lo mdlalo ungothando, ububi, ukuthemba, ukuzicingela wedwa, ulonwabo nobunzima basemhlabeni. Umbhali uyasibonisa ukuba ukuzicingela wedwa nokunyoluka kuyatshabalalisa, ezi zinto zingonzakalalisa abenzi bubi. Ukwaphinde asibonise ukuba umoya womntu uyakwazi ukuphumelela naxa ubomi buneendzingo.
UK.S. Bongela wathatha inxaxheba enkulu ekukhulisweni koLwimi lwesiXhosa. Wayeneliso elibanzi xa ebhala kuba wayeyithanda imfundo, inkcubeko nolwimi lwakhe. Abantu abaninzi abamaziyo kwezemfundo bayamvuma ukuba ungumakhwekhwetha, umpondo zihlanjiwe owondla uhlanga lwakhe ngokulukhanyisela elukhumbuza ukuba lungalibali apho luvela khona.
Ubhale zonke iindidi zoncwadi, iinoveli; amabali amafutshane; izincoko; uncwadi lwemveli; idrama; ezolwimi negrama; ezentyilelo kwezeLizwi. Umbhali unayo neminye imiqulu alishiye eli zingekapapashwa. Unazo neencwadi ezaphumelela imbasa kukhuphiswano. Ngowe – 1998 incwadi yakhe Iimbali zikaMpahleni yaphuma phambili waza wafumana imbasa yababhali abangoompondo zihlanjiwe ekubhalweni kweeLwimi zabaNtsundu.
Loading