Imihla Ngemihla Izakhono zobomi Ibanga 3 Incwadi Yomfundi

Author(s):Dada, F; Duffett, J; Francis, V; Gough, B; Holgate, S; Naidoo, S
ISBN: 9780636128330 
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 3
Language: IsiXhosa


Inkqubo yezifundo ethenjiweyo yeMihla Ngemihla:
• ihambelana neeCAPS ngokupheleleyo
• ihlanganiswe nemixholo yezifundo zonke
• ivavanyiwe yaze yafunyaniswa ukuba isebenza ngempumelelo eklasini
• yenza ukuba ootitshala bakufumane kulula ukuplana nokuhlola.
Zisenempumelelo izifundo zeMihla Ngemihla!
Loading