Imihla Ngemihla Izakhono zobomi Ibanga 2 Incwadi Katitshala (Includes Training DVD)

Author(s):Dada, F; Francis, V; Gallow, J; Gough, B; Holgate, S; Morrison, K; Street, J
ISBN: 9780636133228 
Subject: Life Skills
Grade(s): Grade 2
Language: IsiXhosa


Inkqubo yezifundo ethenjiweyo yeMihla Ngemihla:
• ihambelana neeCAPS ngokupheleleyo
• ihlanganiswe nemixholo yezifundo zonke
• ivavanyiwe yaze yafunyaniswa ukuba isebenza ngempumelelo eklasini
• yenza ukuba ootitshala bakufumane kulula ukuplana nokuhlola.
Zisenempumelelo izifundo zeMihla Ngemihla!
Loading