Ihliziyo Ede: Inoveli kanye nemisebenzi

Author(s):Msiza, MP
ISBN: 9780636146341
Subject: Literature
Grade(s): Grade 9
Language: IsiNdebele


Ubugebengu, ukungathembeki ikohlakalo nomona yinto esele abantu baphila ngayo amalanga la, abasibangaki abantu abafuna ukusebenza, abantu abanengi bafuna ukuphila ngezinto zabantu/izinto zokwetjiwa, ukudlula lapho babe nomona ngazo. Abanye bathoma ngokwenza kuhle epilweni, kodwana izinto zabo zingakhambi kuhle ekugcineni ngebanga lesimo nomkhumbulo obuthakathaka njengombana kwenzeka komunye wabadlali enovelini le. Njengombana kuhlala kutjhiwo bonyana ungamuthembi umuntu kuncono uthembe ilitje, enovelini le kuvela iinhlobo/amalunga womndeni ebela ubaba uMgidi iinkomo zakhe. Iinkomezi zetjiwa malunga womndeni ebekacabanga bonyana ubugebengu buzobaphumelelisa, kodwana ngetjhudu elimbi akusikho koke okucabangako okwenzeka ngendlela ocabanga ngayo. Sifanele sikhumbule bonyana koke esikuthole ephasinapha sizokutjhiya lapha.
Loading