Ga le batswadi ba selo

Author(s):Mothupi, P
ISBN: 9780636176560
Subject: Literature
Grade(s): Grade 10,Grade 11,Grade 12
Language: Sepedi


Ga le batswadi ba selo ke tiragatšo ya bophelo gare ga batswadi le bana, kudu lehlakoreng la tlhorišo le go kata. Mathata a ke ao a aparetšego naga gomme a keka bošego le mosegare bjalo ka hlaga.
Setongwane o e nameditše thaba ge a laetša gore Pulane ga se madi a gagwe ka go mo gapeletša go rekiša bjala mola a swanetše go dira mošomo wa sekolo ka gae.
Nkareng tša mmago ngwana o swara thipa ka bogaleng o di lekile le ge ka nako ye ntši a be a fahlwa ke lerato la gagwe go Setongwane. Bonganga, kgang le lenyatšo la Setongwane di dirile gore Moruti Moloki a lebale ka Setongwane ka ge a nyaditše dikeletšo tša gagwe.
Go tsena le go tšwa ga bagamodi ka ga Setongwane go bea Pulane bothateng ka ge mafelelong a katwa ke Phafana yo a mo hweditšego a nnoši ka gae. Go rata tšhelete ga Setongwane go dirile gore Phafana a mo fe R20 000 ya pipa molomo. Sephiri se utollotšwe gomme Setongwane, Nkareng le Phafana ba llelwa ke ditšhipi. Setongwane o swaretšwe go hloriša ngwana le mmagwe, go re Pulane a rekiše bjala a le ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai gape le go šireletša mosenyi elego Phafana go kata Pulane. Nkareng o swaretšwe go dumelela Pulane a hlorišwa; go rapeletša lenyalo le go se bege tlhorišo maphodiseng ka nako. Phafana o swaretšwe go kata Pulane. Pulane o isitšwe lefelong la tlhokomelo ya bafsa. Ka nnete batswadi ba, ga se batswadi ba selo.
Loading