Ga ke maaka: Padi le dintlhathuto

Author(s):Tseole, P
ISBN: 9780636145078
Subject: Literature
Grade(s): Grade 7
Language: Setswana


Tlotlego le Pila ba mo mophatong wa materiki mme ba ratana lwa “o ka swa nka go ja”. Popi ke tsala ya ga Pila, o rata Tlotlego o bile o a mo ipatlela. Mokhino o na le sekgopi le Tlotlego. O dirisana mmogo le Popi go sulafaletsa baratani botshelo. Matlhotlhapelo a sogotlhetsa Popi botlhoko mo pelong. O a ipolaya mme o sadisa lokwalonyana.
Loading