Classroom Mathematics Siswati Libanga 2 Incwadzi Yathishela

Author(s):Jenkins, T; Buthelezi, P; Dhlamini, M; Greig, S; Lumbombu, A; Ponte, J
ISBN: 9780796241009
Subject: Mathematics
Grade(s): Grade 2
Language: SiSwati


Sifundvo lesidvume kakhulu seTibalo eNingizimu Afrika kantsi sitsenjiwe kutsi utfole imiphumelo. Uma ngabe utimisele ngetibalo, ungabuki khashane nayi i-Classroom Mathematics Siswati.
Emakhono Ekusombulula Tibalo + Tibonelo Letentiwe + Imisebenti leminyenti leyentiwako = Classroom Mathematics
Loading