Bowelakalana: Padi le mešongwana

Author(s):Rafapa, JRL
ISBN: 9780636144828
Subject: Literature
Grade(s): Grade 8
Language: Sepedi


Ntwa kgahlanong le tlaišo ya basadi le bana, e hlagišwa ka bothakga pading ye. Mpitiki morwa wa Mmaahwile, o bona dikgolo ka lebaka la masetlapelo a go wela lapa la bommagwe. Ka go tswalwa ka lapeng le, o ikhumana e le mogolegwa wa histori ye ya lapa le. O belegelwa bookelong morago ga tlhaselo ye sehlogo go mmagwe.
Go belegelwa bookelong ke kgolego ye Mpitiki a golago ka gare ga yona. O ikwa a se a lokologa go swana le bana ba bangwe ba ba golelago magaeng a nnete. Ka tlhologelo ya tokologo go tšwa bookelong bjo, o ipha naga. O boa lešokeng morago ga go lebana le lefase ka bogale le go loba bagwera gabohloko.
Loading