Botsang Lebitla: Padi le dintlhathuto

Author(s):Maphalla, KPD
ISBN: 9780636073005
Subject: Literature
Grade(s):
Language: Sesotho


Babadi ba ke ke ba beha pale ena ya maikutlo, ya sebete, mamello le boiphetetso, fatshe. Maphalla ke e mong wa bangodi ba tsebahalang ebile ba balwang haholo, mme sengolwa sena, ke se ratwang haholo dikolong.
Padi ena e bontsha kamoo ho hodiswa ka thata ho ka amang maikutlo a motho kateng.
Lefu le sehloho la batswadi le siya lesea le fokolang e le kgutsana. Lesea le hodiswa ka thata mme le etsa makgobonthithi ohle ho leka ho phopholetsa ba habo, empa le tea kalala. Re latella diketsahalo tsa ho batlana le ba habo mabitleng, moo le hlapanyang ho re ke feela mono moo le ka fumanang tharollo ya seo le leng sona teng.
Ke padi e nyarosang e tletseng boiphetetso, e tla bang kgohedi bading ba batjha dikolong.
K.P.D. Maphalla ke e mong wa bangodi ba ka sehloohong bongoding ba dingolwa tsa Sesotho.
Loading