Platinum A Re Šogeng Thari Mphato 5 Tlhahlamorutiši (Includes Photocopiable Workbook)

Author(s):Moemi, MM; Ramusi, MG; Mabusela, MM; Monyemangene, CC
ISBN: 9780636136243
Subject: Languages
Grade(s): Grade 5
Language: Sepedi


• E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
• E tšwa pele ka diswantμho tša go kgahliμa le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
• E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa
• Boleng bja go tšwa pele = katlego!

Loading