Platinum A Re Šogeng Thari Mphato 3 Puku ya Moithuti (Learner's Book)

Author(s):Moemi, MM; Ramusi, M; Monyemangene, C; Mabusela, F
ISBN: 9780636118133
Subject: Languages
Grade(s): Grade 3
Language: Sepedi


  • E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
  • E tšwa pele ka diswantšho tša go kgahliša le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
  • E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošome ka go ba tlabela ka matlakala a mosomomogo
  • Boleng bja go tšwa pele = katlego!
Loading